GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je v določenem merilu, grafično in digitalno prikazana slika topografske vsebine terena, vsebine zemljiškega katastra, vsebine komunalnih vodov in objektov ter drugih zahtev naročnika ali projektanta, kot podlaga za projektiranje.

Pogosta vprašanja

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena, del projektne dokumentacije in podlaga arhitektu za projektiranje novih posegov v prostor.

Geodet na terenu izvede izmero topografske vsebine v radiju 25 metrov od nameravanega posega v prostor. V pisarni izdela geodetski načrt s certifikatom, v grafični in digitalni obliki, kar projektantu predstavlja osnovo za izdelavo projekta.

Rok izvedbe je odvisen od dogovora z naročnikom ter prilagoditve situaciji in željam.

PRIMER
Primer - Geodetski načrt